Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

Το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), των Επισκεπτών Καθηγητών, των Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και του προσωπικού που προσλαμβάνεται με το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80 (Α’ 182) και ειδικότερα:

 • Διεκπεραιώνει τις αποφάσεις των Τμημάτων για την προκήρυξη νέων θέσεων και εξελίξεων μετά από τους αναγκαίους ελέγχους.
 • Προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων για την εκλογή των μελών του διδακτικού προσωπικού και μεριμνά για την κατάρτιση και προώθηση των αναγκαίων πράξεων διορισμού αυτών.
 • Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για θέματα που σχετίζονται με τη μισθολογική εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού και φροντίζει για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.
 • Προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της Κοσμητείας των Σχολών για τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών και φροντίζει για την έγκρισή τους.
 • Επιλαμβάνεται και διεκπεραιώνει θέματα παραιτήσεων, συνταξιοδοτήσεων, εξελίξεων, κινήσεως εκτός έδρας, εκπτώσεων εισιτηρίων, λήψης επιστημονικού συναλλάγματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πολυθεσίας κλπ.
 • Μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων.
 • Τηρεί τα προσωπικά μητρώα του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και λοιπού διδακτικού προσωπικού τα ενημερώνει συνεχώς και πλήρως με όλες γενικά τις μεταβολές και παρέχει πληροφορίες επ’ αυτών.
 • Μεριμνά για την αντιμετώπιση των προσφυγών του διδακτικού προσωπικού στα Διοικητικά Δικαστήρια, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.
 • Καταρτίζει πίνακες στατιστικών στοιχείων του Διδακτικού Προσωπικού.
 • Καταχωρεί στο σύστημα μισθοδοσίας μηνιαία στοιχεία.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διδακτικού Προσωπικού.
   

Προσωπικό Τμήματος

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού
κ. Ποτούλη Βασιλική, 210-7721897 E – mail:
vapotou@central.ntua.gr

Αναστασίου Ναταλία nataliaa@mail.ntua.gr 210-7721839
Παναγοπούλου Ειρήνη eirpanag@mail.ntua.gr 210-7722005
Ποδάρα Κωνσταντίνα apofiti@central.ntua.gr 210-7721088
Πρωτεκδίκου Ιωάννα jprotek@central.ntua.gr 210-7721808
Σταθοπούλου Ευαγγελία lista@central.ntua.gr 210-7721818
Τζώρτζη Σταυρούλα voulatzo@central.ntua.gr 210-7722344
Χοχλιούρου Άννα achoch@central.ntua.gr 210-7724084