Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

Το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων:

  • Εποπτεύει τους οδηγούς των αυτοκινήτων του ιδρύματος εκτός αυτών των Πρυτανικών Αρχών.
  • Ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά την κίνηση και διάθεση των μεταφορικών μέσων που διαθέτει το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
  • Διενεργεί έλεγχο για τον τρόπο χρησιμοποίησής τους.
  • Φροντίζει για τον ανεφοδιασμό τους σε καύσιμα και ελαιολιπαντικά και παρακολουθεί την κανονική κατανάλωσή τους.
  • Εισηγείται για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών.
  • Μεριμνά για την συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων και γενικά κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής ετοιμότητά τους.

Προσωπικό Τμήματος

Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας των Εγκαταστάσεων
κ. Νικολαΐδου Βασιλική, 210-7724382 e- mail:
vnikola@central.ntua.gr

 

Κουκουλέτσος   Κων/νος
Μίσσας Ηλίας