Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου

Το Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου

  • Παραλαμβάνει την αλληλογραφία και πρωτοκολλεί τα κοινά και εμπιστευτικά έγγραφα που εισέρχονται και εξέρχονται στο Ίδρυμα, φροντίζει για την αποστολή της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στους αποδέκτες, επικυρώνει τα εξερχόμενα έγγραφα με την ένδειξη «πιστό αντίγραφο» και γραμματοσημαίνει την δια των Ελληνικών Ταχυδρομείων αποστελλόμενη αλληλογραφία.
  • Μεριμνά για την τήρηση του γενικού αρχείου του Ιδρύματος και αρχειοθετεί τα πρωτότυπα σχέδια των εξερχόμενων εγγράφων.

 

Προσωπικό Τμήματος

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διεκπεραίωσης και Αρχείου
κ. Παπαστέργιος Κων/νος, 2107721831 , email Γενικού
Πρωτοκόλλου  protokollo@central.ntua.gr

Αναστασίου - Παπουτσή Δήμητρα 210-7723777
Αντωνίου Λάμπρος 210-7724428
Δρακωνάκης Ιωάννης 210-7721055
Καραβέλας Ευάγγελος 210-7721828
Κολοβός Κων/νος 210-7721828
Μαζαράκος Μιχαήλ 210-7722765
Τσιγάνη Μαριάνθη 210-7721852
Χρυσανθόπουλος Ανδρέας 210-7721149