Ανακοινώσεις Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού

Μεταφορά υπολοίπου κανονικής άδειας έτους 2018

Σας κοινοποιούμε αντίγραφο της απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος (συνεδρίαση 11η/30.11.2018, θέμα 2.1.4.2) που αφορά στη μεταφορά υπολοίπων κανονικής άδειας του προσωπικού του Ιδρύματος.

            Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Συγκλήτου χορηγείται στο διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος (μόνιμο και ΙΔΑΧ) μέχρι και 30/06/2019 η κανονική άδεια έτους 2018, που είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει δεν χορηγήθηκε έως 31/12/2018 ή περιορίσθηκε ή ανακλήθηκε, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Εγκύκλιος (αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/156/οικ.21970/19-6-2018) της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα:

«Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση αυτών και δυνατότητα μετάταξης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4531/2018»