Ανακοινώσεις Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού

Προκήρυξη του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα:

«Πλήρωση θέσεων με απόσπαση και επιμίσθιο διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018 – 2019 και ημερολογιακό έτος 2019 για το Νότιο Ημισφαίριο»

Έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) με θέμα:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Α.ΔΙ.Π. (Απόφαση Συμβουλίου 56/31-10-2017)»

Μεταφορά υπολοίπου κανονικής άδειας έτους 2017

Σας κοινοποιούμε αντίγραφο της απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος (συνεδρίαση 14η/19.12.2017, θέμα 2.1.4.1.) που αφορά στη μεταφορά υπολοίπων κανονικής άδειας του προσωπικού του Ιδρύματος.

            Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Συγκλήτου χορηγείται στο διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος (μόνιμο και ΙΔΑΧ) μέχρι και 30/06/2018 η κανονική άδεια έτους 2017, που είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει δεν χορηγήθηκε έως 31/12/2017 ή περιορίσθηκε ή ανακλήθηκε, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΟΠΑΔ

Η Δ/νση Διοικητικού του Ε.Μ.Π., εν όψη της θεώρησης για το 2009 των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων στο Δημόσιο, πληροφορεί τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας ότι, για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των άγαμων και ανέργων τέκνων τους που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, καθώς και των συζύγων τους, πρέπει πρώτα τα βιβλιάρια να θεωρηθούν  από τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΠΑΔ στις Νομαρχίες), ανάλογα με τη Δ/νση κατοικίας τους και μετά να θεωρηθούν από την Υπηρεσία μας. 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά μελών είναι: