Ανακοινώσεις Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού

Προκήρυξη του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα:

«Πλήρωση θέσεων με απόσπαση και επιμίσθιο διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018 – 2019 και ημερολογιακό έτος 2019 για το Νότιο Ημισφαίριο»

Έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) με θέμα:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Α.ΔΙ.Π. (Απόφαση Συμβουλίου 56/31-10-2017)»

Μεταφορά υπολοίπου κανονικής άδειας έτους 2017

Σας κοινοποιούμε αντίγραφο της απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος (συνεδρίαση 14η/19.12.2017, θέμα 2.1.4.1.) που αφορά στη μεταφορά υπολοίπων κανονικής άδειας του προσωπικού του Ιδρύματος.

            Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Συγκλήτου χορηγείται στο διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος (μόνιμο και ΙΔΑΧ) μέχρι και 30/06/2018 η κανονική άδεια έτους 2017, που είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει δεν χορηγήθηκε έως 31/12/2017 ή περιορίσθηκε ή ανακλήθηκε, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.