Τμήμα Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού

Το Τμήμα Ειδικού  Διοικητικού Τεχνικού  Προσωπικού έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αναφέρεται σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Ειδικού Τεχνικού – Εργαστηριακού Προσωπικού (πρώην ΕΔΤΠ) και ειδικότερα:

 • Διεκπεραιώνει τις αποφάσεις των Τμημάτων για προκήρυξη νέων θέσεων ΕΤΕΠ (πρώην ΕΔΤΠ), μετά από αναγκαίους ελέγχους.
 • Προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων για την εκλογή των μελών του Ειδικού Τεχνικού – Εργαστηριακού Προσωπικού (πρώην ΕΔΤΠ) και μεριμνά για την κατάρτιση και προώθηση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων διορισμού αυτών.
 • Προετοιμάζει αναγκαίες διοικητικές πράξεις σχετικά με τον διορισμό, πρόσληψη, μετάταξη, παραίτηση, συνταξιοδότηση, χορήγηση πάσης φύσεως αδειών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ.
 • Μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών.
 • Παρακολουθεί χρονικά την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη τους.
 • Μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων σχετικά με τη μονιμοποίηση, προαγωγή, αναγνώριση προϋπηρεσίας, χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, χρονοεπιδομάτων και παντός άλλου προβλεπόμενου επιδόματος από την κείμενη νομοθεσία.
 • Μελετά τα προβλήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο.
 • Τηρεί τα προσωπικά μητρώα του προσωπικού ΕΤΕΠ (πρώην ΕΔΤΠ), τα ενημερώνει συνεχώς και πλήρως με όλες γενικά τις μεταβολές και παρέχει πληροφορίες επ’ αυτών.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων.
 • Καταρτίζει όλα τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
 • Μεριμνά για την αντιμετώπιση των προσφυγών τους στα Διοικητικά Δικαστήρια, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.
 • Ενημερώνει και εισάγει στοιχεία στο σύστημα μισθοδοσίας

Προσωπικό Τμήματος

Η Προϊσταμένη του Τμήματος ΕΤΕΠ
κ. Ζάχου Ουρανία, 210-7721506    e- mail: raza@central.ntua.gr

Τσούρα  Ασημή atsoura@central.ntua.gr 210-7722108