Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού (μονίμων υπαλλήλων ή εργαζομένων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου) ειδικότερα δε:

 • Παρακολουθεί, εντοπίζει και ιεραρχεί τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών σε προσωπικό κατά ειδικότητα, βαθμό και ειδικές γνώσεις και εισηγείται την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος διοικητικού προσωπικού. Καταρτίζει και εισηγείται προγράμματα ανάπτυξης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Παρακολουθεί την στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών, εντοπίζει τις μεταβολές στο φόρτο εργασίας και εισηγείται την ανακατανομή του προσωπικού, σε συνδυασμό με την δυνατότητα πλήρωσης κενών θέσεων.
 • Συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και τον προγραμματισμό πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού.
 • Μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων σχετικά με τον διορισμό, πρόσληψη, μετάταξη, απόσπαση, τοποθέτηση, μετακίνηση, ανάθεση καθηκόντων, παραίτηση, συνταξιοδότηση, αξιολόγηση, χορήγηση πάσης φύσεως αδειών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.
 • Μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών.
 • Καταρτίζει τις ετήσιες καταστάσεις προσωπικού και τους πίνακες προακτέων.
 • Παρακολουθεί χρονικά την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού.
 • Μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων σχετικά με την μονιμοποίηση, προαγωγή, χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, χρονοεπιδομάτων και παντός άλλους προβλεπόμενου επιδόματος από την κείμενη νομοθεσία.
 • Μελετά τα προβλήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο.
 • Τηρεί τα προσωπικά μητρώα του διοικητικού προσωπικού, τα ενημερώνει συνεχώς με όλες γενικά τις μεταβολές και παρέχει πληροφορίες επ’ αυτών.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων.
 • Μεριμνά για την αντιμετώπιση των προσφυγών του διοικητικού προσωπικού στα Διοικητικά Δικαστήρια, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο διοικητικού προσωπικού.


Προσωπικό Τμήματος

Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού
κ. Μάνθα Τόκα , τηλ. 210-7723901 e-mail:
mantha75@central.ntua.gr

Καώνη Αλεξάνδρα marianne@central.ntua.gr 210-7721908
Κωστακοπούλου Ευαγγελία evakosta@central.ntua.gr 210-7721914
Λιόλιου Μαρίνα marlio@central.ntua.gr 210-7721184
Μανουσέλλη Άννα Μαρία mmanou@central.ntua.gr 210-7721074
Μεσιακάρη Ασπασία mesiaspa@central.ntua.gr 210-7722239 
Νταβαρίνου Μαριλένα mardavar@central.ntua.gr 210-7721888
Φυρού – Μπαγιάστα Μαρία fyroum@central.ntua.gr 210-7722259
Χρυσανθοπούλου Ιωάννα ioannahr@central.ntua.gr 210-7722155