Τμήμα Επιστασίας

Το Τμήμα Επιστασίας

  • Εποπτεύει το προσωπικό Επιστασίας.
  • Μεριμνά για την καθαριότητα του ιδρύματος, διαχειρίζεται τα υλικά καθαριότητας και εποπτεύει την τήρηση των υποχρεώσεων από τα συνεργεία καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων.
  • Μεριμνά για την έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων και κάθε άχρηστου υλικού από τους χώρους του Ιδρύματος.
  • Τηρεί αποθήκη του προς εκποίηση αχρήστου υλικού.
  • Μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης.
  • Μεριμνά για την εκτέλεση όλων εκείνων των απαραίτητων εργασιών, όπως μεταφορά και τοποθέτηση επίπλων, που διασφαλίζουν μια διαρκή ετοιμότητα χρήσης όλων των εγκαταστάσεων.

Προσωπικό Τμήματος

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστασίας
κ. Μπαγρής Βασίλειος, 210-7721877

Παγιάτης Κωνσταντίνος 210-7721845
Σημαιάκη Στεφανούλα 210-7721877